För minderåriga finns det särskilda regler gällande arbetsuppgifter och arbetstider för att säkerställa att uppgifterna och arbetsplatsen är lämpliga och inte mer omfattande än vad praoeleven klarar av.

Här hittar du mer information från Arbetsmiljöverket samt föreskrifter kring minderårigas arbetsmiljö och hur barn och ungdomar får arbeta. Föreskrifterna tar tex upp rutiner för introduktion, regler för arbetstider för olika åldrar och vilka uppgifter som är okej och inte.

Unga i arbetslivet, information från Arbetsmiljöverket

Så får barn och unga arbeta, en broschyr från Arbetsmiljöverket.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

 
Arbetsgivarens ansvar i korthet 
 
- utse en handledare som är förberedd och lämplig för uppdraget  
- ge eleven en introduktion och se till att eleven följer arbetsmiljöregler 
- hitta eller skapa lämpliga arbetsuppgifter för eleven  
- se till att riskbedömning är gjord och dokumenterad  
- se till att arbetsmiljön är god och att det finns rutiner för hur eventuella arbetsskador rapporteras 
- kontakta skolan om eleven är frånvarande eller om det inträffar en olycka eller tillbud

praktikplatsen.se samarbetar med: