Stöd, struktur och samordning  

Sedan starten 2003 har praktikplatsen.se samordnat över 150 000 praktikplatser inom olika skolformer. Göteborgsregionen lanserade praktikplatsen.se som ett sätt att stötta elever, arbetsgivare och utbildningsanordnare i frågor som rör prao. Under åren har sajten utvecklats för att möta målgruppernas varierande behov. Bland annat togs ett antal nya funktioner fram efter att den nya skollagen kring obligatorisk prao trädde i kraft 1 juli 2018. Nedan kan du läsa mer om hur praktikplatsen.se kan hjälp utbildningsanordnare att få både struktur och överblick på praoarbetet. 

 

Hela processen på ett ställe 

Praktikplatsen.se underlättar arbetet med att ordna och fördela praoplatser genom att samla alla delar av processen på ett ställe. Utbildningsanordnaren får en tydlig struktur för arbetet och en överblick över hela processen. Något förenklat fungerar det så att utifrån de praoperioder som utbildningsanordnaren har kan arbetsgivare erbjuda praoplatser. Eleverna söker därefter tillgängliga praoplatser hos ett stort antal olika arbetsgivare under de aktuella perioderna. 

 

Elever ansöker om praoplats själva  

Eleverna loggar enkelt in på sajten några veckor innan praostart för att läsa arbetsgivarnas platsannonser och söka sin praoplats. Därefter fördelar en algoritm praoplatserna utifrån elevernas val. Utbildningsanordnaren har möjlighet att gå igenom och anpassa denna fördelning utifrån varje enskild elevs förutsättningar. Information om bokad praoplats skickas till elever och arbetsgivare via systemets automatiska mail och meddelanden.  

 

Ta del av riskbedömning  

En arbetsplats som ska ta emot praoelever är enligt arbetsmiljölagen skyldig att göra en riskbedömning av minderårigas arbetsuppgifter utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta för att säkerställa att de tänkta arbetsuppgifterna är lämpliga och inte mer omfattande än vad praoeleven klarar av.   

På praktikplatsen.se finns en funktion som underlättar för arbetsgivaren att delge utbildningsanordnaren sin riskbedömning. Här kan arbetsgivaren beskriva de eventuella risker som finns samt åtgärder som vidtagits för att möjliggöra en säker prao. 

Säkerställ närvaro under praotiden  

För att hjälpa utbildningsanordnaren att hålla koll under praoperioden erbjuder praktikplatsen.se en funktion där arbetsgivaren fyller i elevens närvaro. På så sätt får utbildningsanordnaren både en tydlig bild av varje enskild elevs närvaro men kan också få en överblick över utbildningsenheten, kommunen eller regionens närvarostatistik.  

 

Möjlighet till praointyg   

Skollagen ställer inga krav på att arbetsgivaren ska utfärda praointyg, men för många elever är intyget en viktig handling. Via praktikplatsen.se kan arbetsgivare enkelt skapa intyg för elever efter avslutad praotid. Utbildningsanordnaren har tillgång till samtliga intyg och kan enkelt skriva ut dem från systemet.  

 

Vi hanterar flera praktikformer 

Utöver prao hanterar praktikplatsen.se även följande praktikformer:  apl, LIA, VFU, feriepraktik och arbetsmarknadspraktik.   

 

Stöd för skolor vid inställd prao

Göteborgsregionen erbjuder stöd till kommuner och skolor i en tid då praon i många fall behöver ersättas med andra arbetslivsorienterade insatser. 

Digitala studiebesök med arbetslivet för grundskolan

Prao är ett viktigt inslag för elevernas valkompetens och ger en inblick i arbetslivets krav och villkor. Sen är det ju oftast riktigt kul för eleverna också!

Glenn Castenbladh Rafors, Studie- och yrkesvägledare, Härryda kommun

Det viktigaste är att man blir bra bemött och att man blir satt i arbete ganska snabbt. Det bästa med prao är att man får lära sig om nya jobb och vad de gör.

Praoelev i grundskolan, Tjörns kommun

Vi som använder praktikplatsen.se

praktikplatsen.se samarbetar med: