Praktikplatsen.se hjälper till att hålla koll på hela praktikprocessen – från ansökan till placeringar när det gäller praktikplatser, feriepraktik och arbetsmarknadspraktik. Utbildningsanordnare samordnar all praktik och kontakter på ett ställe, elever och studenter söker själva sina praktikplatser och arbetsgivare kan enkelt följa vilka som kommer till dem. 

Vilka praktikformer hanterar praktikplatsen.se? 

  • Prao - Praktisk arbetslivsorientering inom grundskolan
  • Apl - Arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasium och vuxenutbildning
  • LIA - Lärande i arbetsliv inom yrkeshögskolan  
  • VFU - Verksamhetsförlagd utbildning inom universitet och högskola 
  • Feriepraktik - arbetsmarknadspolitisk åtgärd för ungdomar  
  • Arbetsmarknadspraktik - praktik för individer som står lång ifrån arbetslivet 

Praktikplatsen.se samverkar med flera andra regioner, kommuner och lärosäten runt om i landet. 

Läs mer här 


Hur började det?

Göteborgsregionen (GR) har sedan 2003 arbetat strategiskt och operativt med frågor som rör samverkan mellan skola och arbetsliv och specifikt samordning av praktikplatser genom det egenutvecklade it-verktyget praktikplatsen.se. Grunden till att GR har detta uppdrag är att regionens råd för skola-arbetslivsfrågor, SAK-rådet, initierade idén om ett gemensamt verktyg för samordning. Utgångspunkten är att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter till kontakter med arbetslivet och att samverkan krävs för att skapa effektivitet, hållbarhet och kvalitet runt praktikplatssamordning. 

Praktikplatsen.se har utvecklats av GR i nära samverkan med våra användare i medlemskommunerna och med hjälp av medfinansiering från Västra Götalandsregionen. 

GR består av 13 kommuner som valt att arbeta tillsammans. GR driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, arrangerar kompetensinsatser och driver nätverk där politiker och tjänstepersoner träffas för att byta erfarenheter, idéer och besluta om gemensamma satsningar– allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 

Läs mer om Göteborgsregionen här 

 

Varför samverka?

En god samverkan mellan skola och arbetsliv stärker regioner och kommuners framtid. Inom flera skolformer är praktik en obligatorisk del i undervisningen. Skola-arbetslivskontakterna ges i dag hög prioritet och sedan den 1 juli 2018 är prao obligatoriskt i årskurs 8 och 9.   

Läs mer om varför regeringen anser att det behöver finnas en samverkan mellan skola och arbetsliv

 En god samverkan mellan skola och arbetsliv ger positiva effekter i flera led. Både skolor, arbetsgivare och elever har något att vinna på samverkan. 

 - Elever får en större möjlighet att göra ett välgrundat studie- och yrkesval baserat på kunskap om arbetsmarknadens behov.  

- Utbildningsanordnare i hela utbildningskedjan får en ökad möjlighet att skapa ett innehåll som matchar behovet på arbetsmarknaden.  

- Elever och studenter får möjlighet att gå en utbildning som motsvarar behoven på arbetsmarknaden, vilket underlättar deras inträde i arbetslivet. Detta bidrar i sin tur till den framtida kompetensförsörjningen.  

- Arbetsgivare får en ökad möjlighet att stå sig i såväl nationell som internationell konkurrens genom att skapa attraktiva arbetsplatser för arbetssökande. 


Så arbetar GR med samverkan mellan skola och arbetsliv
 

GR arbetar med den långsiktiga kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen genom att hjälpa regionens kommuner, skolor, branscher och företag att skapa och kvalitetssäkra samverkansaktiviteter och utvecklingsprojekt där skola och arbetsliv samverkar. 

Läs mer om hur GR arbetar och vilka projekt som finns inom skola-arbetslivsområdet 

 

praktikplatsen.se samarbetar med: