Prao – den första kontakten med arbetslivet

Praktisk arbetslivsorientering (prao) är obligatorisk för alla elever i grundskolan. Prao ger eleverna erfarenheter av yrkeslivet och ger inspiration inför kommande val av utbildning. Genom att erbjuda praoplatser skapar arbetsgivare framtidstro och bidrar till den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Prao – den första kontakten med arbetslivet

Praktisk arbetslivsorientering (prao) är obligatorisk för alla elever i grundskolan. Prao ger eleverna erfarenheter av yrkeslivet och ger inspiration inför kommande val av utbildning. Genom att erbjuda praoplatser skapar arbetsgivare framtidstro och bidrar till den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Prao förbereder eleverna för framtiden 

Prao står för praktisk arbetslivsorientering och syftet är att stärka kopplingen mellan det eleverna gör i skolan och det som väntar i arbetslivet. Prao är också ett sätt att rusta eleverna inför deras kommande studie- och yrkesval.    

Den 1 juli 2018 blev prao obligatoriskt i grundskolan. Det innebär att alla elever i årskurs 8 och 9 totalt ska erbjudas minst 10 dagars prao på en eller flera arbetsplatser. 

Motiverade elever och kloka val

Under praotiden får eleverna egna erfarenheter av ett yrke och en ökad förståelse för hur arbetslivet fungerar. För många innebär det en kontakt med yrken och branscher som är helt nya för dem.  

Prao kan medföra nya tankar kring vad eleven egentligen vill studera eller arbeta med i framtiden, tankar som kan leda till mer välgrundade val. Prao kan också bidra till ökad studiemotivation och förståelse för hur skolan och arbetslivet hänger ihop. 

För arbetsplatser som tar emot elever innebär praotiden en möjlighet att marknadsföra sina yrken, samtidigt som de stärker  kompetensförsörjningen i branschen.

Och inte nog med det: praoeleverna kan också bidra med värdefulla inspel som hjälper arbetsplatserna att utveckla sina verksamheter.  

Vi hjälper er att organisera prao

Att organisera prao är en process med olika steg som enkelt kan administreras via it-systemet praktikplatsen.se. Systemet bidrar med struktur och skapar en överskådlig bild av hela praoprocessen. För kommuner och regioner med flera skolor förenklar it-systemet hanteringen av skolornas olika praoperioder. Det säkerställer även att eleverna har likvärdig möjlighet att hitta en praoplats. 

För skolpersonal 

  • För anslutna grundskolor hanteras praoperioderna via systemet. 
  • Eleverna loggar in i systemet för att söka sina praoplatser. 
  • De sökta praoplatserna fördelas  med hjälp av en algoritm ett antal veckor före praostart. 
  • Som skolpersonal får du en tydlig överblick över elevernas tilldelade praoplatser.

För arbetsgivare 

  • Som arbetsgivare erbjuder du enkelt praoplatser på praktikplatsen.se.
  • Några veckor innan praostart skickas information via mejl om vilken elev som blivit bokad på din arbetsplats. 
  • Efter avslutad praovecka har arbetsplatsen möjlighet att fylla i ett praointyg till eleven. 
  •  
praktikplatsen prao praktikant arbetsgivare
Arbetsplatser som tar emot praoelever får möjlighet att marknadsföra sitt yrke och sin bransch, och samtidigt bidra till arbetet med framtidens kompetensförsörjning. 

Ta stöd av praoguiderna!

Praoguiden är ett interaktivt, digitalt material som på ett lättillgängligt sätt ska öka kunskapen om och förbereda inför prao. Det finns olika versioner som riktar sig till olika målgrupper. En till elever, en till pedagoger och en till arbetslivet

Ett stöd för prao online

prao.goteborgsregionen.se har Göteborgsregionen (GR) samlat information, tips, råd, material och övningar som ska underlätta inför, under och efter prao.

Vilka regler gäller för prao?

Här hittar du mer information om lagar och regler som rör prao:

Skolverket 
Arbetsmiljöverket

Hitta tips och stöd i Inspirationsportalen

Ta del av inspiration, guider och förberedelser för dig som student, skolpersonal och arbetsgivare. Här kan även kommuner och utbildningsanordnare ta del av material kopplat till praktiksamverkan.

Samverkansforum

Se fler praktikformer

Apl elev och handledare

Vad är apl?

Apl står för arbetsplatsförlagt lärande och är en del av yrkesutbildningen på gymnasiet och i vuxenutbildningen. Apl innebär att en del av utbildningen genomförs på plats hos en arbetsgivare.

LIA elev och handledare

Vad är LIA?

LIA står för lärande i arbete och är en praktikform inom yrkeshögskolan. Under LIA-perioden förläggs en del av utbildningen till en arbetsplats där studerande kan förbereda sig inför yrkeslivet.

VFU

Vad är VFU?

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och innebär att studenter på universitets- och högskolenivå får omsätta sina teoretiska kunskaper genom handledd praktik på en arbetsplats.

Rulla till toppen